Användarvillkor

Hänvisningar nedan till ”Fläkt Woods”, ”oss” eller ”vi” är hänvisningar till Fläkt Woods Group som tillhandahållare av den här webbplatsen (även ”sidan”) om inte annat anges.

Fläkt Woods webbplats och dessa användarvillkor tillhandahålls i enlighet med svensk lagstiftning. Eftersom Fläkt Woods verksamhet är global kan dock nationella lagar i andra länder föreskriva att andra lagar och regler ska tillämpas. Det är därför viktigt att observera att, om ett annat företag (koncernbolag eller annat) anges som tillhandahållare av en viss webbplats, information eller tjänst, så kan dess nationella lagar bli tillämpliga.

Upphovsrätt

Materialet på denna sida tillhandahålls av Fläkt Woods som en service och får enbart användas i informationssyfte. Enstaka kopior får hämtas under de villkor som beskrivs nedan. All annan användning är förbjuden. Genom att hämta material från denna sida accepterar du villkoren nedan. Använd inte webbplatsen och hämta inget material, om du inte accepterar villkoren. Lämna då webbplatsen.

Varumärkesinformation

Samtliga namn, logotyper och varumärken på webbplatsen tillhör Fläkt Woods, dess dotterbolag, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Fläkt Woods varumärken och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa användarvillkor eller med Fläkt Woods skriftliga förhandsgodkännande.

All användning av Fläkt Woods varumärken i annonsering och marknadsföring av Fläkt Woods produkter kräver skriftligt förhandsgodkännande.

Begränsad användning/enstaka licens

All information på denna webbsida, såsom texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program tillhör Fläkt Woods (eller dess innehållsleverantörer) och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Varken denna sida eller andra delar av denna webbplats får återanvändas, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida inte Fläkt Woods uttryckligen och skriftligen tillåtet det i förväg.

Det är dock tillåtet att ladda ner en kopia av information som finns på Fläkt Woods webbplats på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk. Men du får då inte modifiera informationen, eller använda/förmedla den i kommersiellt syfte. Du får inte heller ta bort uppgifter om copyright, eller andra meddelanden från Fläkt Woods, från informationen. Du accepterar även att du är ansvarig för att förhindra varje otillåten användning av materialet och för att säkerställa att anställda och leverantörer knutna till din organisation följer dessa begränsningar om de får del av informationen.

Du är själv ansvarig för att följa tillämpliga lagar om upphovsrätt. Fläkt Woods medger att du får ta tillfälliga kopior av denna webbplats om det är nödvändigt när du fördjupar dig i webbplatsens innehåll. Du får också skriva ut så mycket av webbplatsen som är rimligt för personligt bruk.

Du får inte visa webbplatsen med andra webbplatser i ett och samma webbfönster.

Friskrivning av ansvar

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick, utan uttryckliga eller underförstådda garantier avseende informationens riktighet, användbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för andra ändamål. Om Fläkt Woods länkar till en tredje parts webbsida, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Fläkt Woods tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbsida.

Fläkt Woods ska i inget fall bli skadeståndsskyldigt för någon skada som härrör från informationen, inte ens om Fläkt Woods har underrättats om möjligheten till sådana följder.

Vidare garanterar Fläkt Woods inte riktigheten eller fullständigheten i information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma på eller i samband med webbplatsen. Fläkt Woods kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. Fläkt Woods förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.

Material från användare

Allt material och all information eller annan kommunikation, som översänds eller postas till denna sida kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, och fullt ut licensierad i andra hand samt icke tillhörande någon ("kommunikationer"). Fläkt Woods åtar sig inga skyldigheter rörande dessa kommunikationer.

Fläkt Woods ska ha rätt att visa, kopiera, distribuera, infoga och/eller använda all kommunikation tillsammans med data, bilder, ljud, text eller annat på webbplatsen för alla typer av kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Om du har lagt in personuppgifter på webbplatsen eller på annat sätt överfört persondata till Fläkt Woods, godkänner du därmed att Fläkt Woods använder dessa uppgifter för det ändamål som anges i samband med registreringen. Fläkt Woods ansvarar i enlighet med den svenska personuppgiftslagen för behandlingen av uppgifterna och du kan kontakta Fläkt Woods i händelse av oriktiga uppgifter eller andra frågor relaterade till personuppgifter.

Du får inte publicera något som kan uppfattas kränkande, så som kommersiell marknadsföring eller som på något sätt är olagligt eller olämpligt. När Fläkt Woods uppmärksammas på sådant innehåll, kommer innehållet att tas bort och vi förbehåller oss rätten att exkludera dig som användare av vår webbplats och/eller våra tjänster.

För användning av tredje parts tjänster kan även tredje parts villkor komma att gälla, och vi rekommenderar att du läser dessa villkor innan du använder någon sådan tredje parts tjänst.

Övrigt

Fläkt Woods kan närsomhelst utan föregående varning ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg, och/eller närsomhelst stänga ner webbplatsen.

Om något av dessa villkor (eller tillhandahållandet av dessa villkor) befinns ogiltigt, påverkas inte giltigheten av de återstående villkoren.

Personuppgifter

Fläkt Woods Group och dess koncernbolag har som målsättning att alla personer vars personuppgifter behandlas av Fläkt Woods, alltid ska kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter behandlas med tillbehörlig försiktighet.

Fläkt Woods, eller det bolag som annars anges är personuppgiftsansvarigt, och har ansvaret för behandlingen av personuppgifterna som beskrivs här. Genom att lämna över dina personuppgifter, medger och samtycker du till de villkor som anges i denna policy och i användarvillkoren.

Personuppgifter, inklusive data såsom namn och adress, som du lämnar till Fläkt Woods kan behandlas såväl manuellt som av datorer. De personuppgifter du lämnar behandlas dock alltid enligt gällande lagstiftning enligt lag vilket innebär att de i princip bara får användas för det syfte som de samtalats in för. Detta syfte varierar från fall till fall men personuppgiftslagen skyddar din integritet mot missbruk.

Var försiktig när du skickar in personuppgifter på nätet. Det är ditt ansvar att se till att dina lösenord och dina uppgifter är säkra. Din användning av denna webbplats utgör en bekräftelse på och övertagande av ansvaret för dessa risker.

Om du har några frågor om Fläkt Woods behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: Fläkt Woods AB, Fläktgatan 1, 551 84 Jönköping, eller ring 0771 26 26 26, eller skicka e-post till info.se@flaktwoods.com.

Material från användare

Fläkt Woods kan tillåta dig att lägga upp information, kommentarer eller annat material på vår sida, sociala medienätverk och andra onlinetjänster. Detta görs i syfte att underlätta informationsflödet om Fläkt Woods och våra produkter. Observera villkoren för sådan användning under avsnittet "Upphovsrätt" ovan.

Förse oss inte med information om andra personer, om du inte kan bevisa att du har deras samtycke till att tillhandahålla sådan information.

Användning av cookies

Denna sida kan komma att använda "cookies", som är små datafiler som lagras på din dator eller annan dator för användning med din webbläsare. Cookies används på denna sida för att ge användaren åtkomst till funktioner som finns på sidan, såsom beställning av informationsmaterial och val av språk.

Genom att godkänna användarvillkoren samt genom åtkomst till och användning av webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. Samtycket kan även lämnas genom inställningar som du har gjort i din webbläsare. Om du inte vill acceptera cookies måste du lämna denna webbplats eller inaktivera funktionen i din webbläsare. Observera att utan cookies kan webbsidans funktioner försämras.

IP-adress

En IP-adress är ett unikt nummer som gör det möjligt att emellanåt identifiera en användares anslutning till Internet och den tillhandahålls automatiskt från din webbläsare varje gång du besöker en webbplats. Varje besök på Fläkt Woods webbplatser kan leda till registrering av den IP-adress som används för sådan åtkomst. Vi använder även IP-adresser för att mäta användningen av Fläkt Woods webbplatser. Sådana mätningar kan också omfatta insamling av information om hur du använder sidan, vilket även kan omfatta uppföljningar av sidanvändning för att hjälpa Fläkt Woods att förbättra webbplatsen, anpassa din upplevelse genom att skräddarsy vilket innehåll du ser, optimera användarvänligheten samt bedöma användarfrekvensen. Detta kan även tillämpas i förhållande till andra användarkonton som du kan ha hos Fläkt Woods. Vi kan också utföra statistiska analyser av insamlade data.

 

Senast uppdaterad, 15 september 2015.